คณะกรรมการวัดวังวน
  กลับหน้าแรก  
 

รายชื่อไวยาวัชกรและคณะกรรมการวัดวังวน  แต่งตั้งเมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2549
หมู่ที่   1


ลำดับที่

ชื่อ  -    นามสกุล

บ้าน
เลขที่

อายุ

หมายเหตุ
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67


นายพูล                  คงแจง
นายบรรจง           จำปาทอง
นายปัญญา           ภูศรีเทศ
นายดอกรัก          จันทร์ส่งสิงห์
นายเจียน              มงคลรบ
นายแป๊ะ               สระทองพรม
นายทวีป              นาคชา
นายไซ                 สระทองชม
นายสมศรี            โพธิ์งาม
นายบุญช่วย          มั่นคง
นายศรี                  สระทองทา
นายบุญมา            สระทองพิมพ์
นายเทิง                 สระทองหา
นายจันที               ทองระย้า
นายคำภีร์              สระทองคำ
นายไฝ                  สายทอง
นายฉลวย             สระทองแหยม
นายกฤษณพงษ์    เกตุมะ
นางนารี               คงแจง
นางทองอยู่          มั่นคง
นายกำพล            ฟักฟูม
นายสุดใจ           ดอนไพรนุช
นางเสริม            วิยาภรณ์
นางเจิม               จุมวรรณา
นางพวงเงิน        มงคลรบ
นางสำเภา          สระทองชม
นางนกเทศ             จิตรประไพ
น.ส.เลียม               โชติสงค์
นางฟ้อน                พึ่งสมบูรณ์
นางประพันธ์         สระทองคำ
นางเด็ก                  บุตรจันทร์
น.ส.เส็ง                 สระทองขม
นางพริ้ง                 สระทองเกลี้ยง
นางสร้อย               กลองเนียม
นางน้ำเลื่อน           สระทองพิมพ์
นางแว่น                 สระทองพิมพ์
นางณรงค์              ทองระย้า
นางศิลา                 พรมมูลศร
นางพลอย             คงเกตุ
นายทอง               สระทองลี
นายบุญทรง         จำปาทอง
นายสมาน            สระทองคำ
นายบุญนาค         คงเกตุ
นายสมพร           พิมพ์พิทักษ์
นางสวาท            ศรีทะแก้ว
นายสังเวียน         สภักดี
นายวันลบ           วิชาดี
นายอนันต์     ลัดดาดวง
คุณจันแรม      สระทองหา
คุณจันทร์     จิตประไพ 
คุณอ๊อด     เหลือศรีจันทร์
คุณรติรส     สระทองพิมพ์
คุณจำเนียน   จำปาทอง
คุณเจริญ     ภูศรีเทศ
คุณสำรวย    สระทองอินทร์
คุณระเวียง     ลัดดาดวง
คุณน้อย     สระทองพรม
คุณปุ๋ย        สระทองขม
คุณทุเรียน     สระทองลี
คุณไพเราะ    หอมฉุย
คุณละมุด     มากทอด
คุณวรรณา       จำปาทอง
คุณแหวน        มงคลรบ
คุณชุลีพร    กาวี
คุณใหม่      มั่งเงิน
คุณมาลัย      สระทองพิมพ์
์ นายศักดิ์     เจิมปุ

 

87
3/6
51/1
55
19
18/1
11/3
44
50/1
80
19/2
49
51/1
73/4
73
46
85
35
99
80
17
15
40
31
72
44
21
33
24
44/2
57
54
92
86

63
73/4
69
84/1

 

 

98
10

72
48
38
58
45
65
60
55
54
74
51
75
54
48
46
64
70
45
66
76
37
35
79
36
38
53
76
51
80
61
50

57
62
43
68
45
51
62
73

 

 

 

37

 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

 
 

รายชื่อไวยาวัชกรและคณะกรรมการวัดวังวน   แต่งตั้งเมื่อวันที่  15     ตุลาคม    พ.ศ.   2549
หมู่ที่  4


ลำดับที่

ชื่อ   -    นามสกุล

บ้าน
เลขที่

อายุ

หมายเหตุ
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

 

 

นายใบ                       ส้มซ่า
นายเกษม                   จันทร์น้อย
นายโปร่ง                   เหลือศรีจันทร์
นายหวั่น                   จันทร์หอม
นายสุทัศน์                สระทองโฉม
นายขวัญ                  มั่งเงิน
นายทวี                     มั่งเงิน
นายธวัชชัย              มั่งเงิน
นายเสน่ห์                กาประทุม
นายสมศักดิ์             กาประทุม
นายแพง                  อุ่นเต่า
นายมณี                   เจริญสุข
นายวิก                    เหลือศรีจันทร์
นายสนั่น                กาประทุม
นายเขียน                มนธรรม
นายราม                  หยอมแหยม
นายอัตชัย               อ่อนขันไพร
นางฉลวย               ส้มซ่า
นางสุภาวดี            นาคเอี่ยม
นางนกเทศ            มั่งเงิน
นางพยุง                มั่งเงิน
นางบุญรอด          มั่งเงิน
นางปิ่น                 มั่งเงิน
นางคำ                  นาคเอี่ยม
นางทองใบ          มีแจ้ง
นางสุข                อู่นาท
นางไว                 อ่อนขันไพร
นางลั่นทม           โตน้อย
นางบุญตา            กาประทุม
นางสมบัติ               จันทร์น้อย
นางอุไร                   กาประทุม
นางทำเนียบ            ทองคำนุช
นางแต้น                  เหลือศรีจันทร์
นางฉล่า                  จันทร์หอม
นางอุไร                   จำปาทอง
นายห้าง                   บุญประสพ
นายวินัย                  พันธ์เจ็ก
นางประหยัด          ส้มซ่า
นางสุบิน                พันธ์เจ็ก
นางจำรัส               เหลือศรีจันทร์
นางมนัส               ทองคำนุช
นายจรูญ                สระทองพรม
นายดอน                เหลือศรีจันทร์
นายอัศวิน              จันทร์งาม
นางนงคราญ          เหลือศรีจันทร์
นายจแล                ดีดำแดง
นายเฉลิม              จำปาทอง
นายชูชาติ             มงคลรบ  
คุณวัฒนา            สระทองมี
คุณอวน              พรมมา
คุณทองสุข        แก้วจีน
คุณจำเนียน        ดีดำแดง
คุณอำนวย         ดอนขันไพร
คุณประภาส     วันแย้ม
คุณเฉลา         วันแย้ม

             

87
36
10/1
5
23
94
93
93/1
59
59/1
58
107
104
105
54/1
23/1
57
87
86
94
93/1
97
93
77
66
103
57
85/1
59/1
36
59
26
10/1
5
7
42/1
40/1
40/2
40/1
42/1
41/1
45/1

84

68
41
53
55
44
61
58
51
55
47
59
58
66
58
59
46
37
68
34
59
47
59
58
61
58
42
55
49
45
42
49
42
53
56
43
58
43
40
47
39

48

63

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4